Pet Sematary - Гробище за домашни любимци

Under the arc of the weather stain boards
Ancient goblins, and warlords
Come out of the ground, not making a sound
The smell of death is all around
And the nights come and the cold wind blows
No one cares and nobody knows

I don't want to be buried in a pet cemetery
I don't want to live my life again

I'll follow Victor to a sacred place
There ain't no dream I can escape
Molars and fangs and clicking of bones
Spirits moaning among the tombstones
When the night has come and the moon is bright
Someone cries and something ain't right

I don't want to be buried in a pet cemetery
I don't want to live my life again
Oh no

The moon is full, the air is still
All of a sudden I feel a chill
Victor is grinning, flesh rotting away
Skeletons dance, I curse this day
And on the night when the wolves cry out
Listen close and you can hear me shout

I don't want to be buried in a pet cemetery
I don't want to live my life again
Oh no
Под арката на ветроустойчивите дъски
Древни гоблини и военачалници
Излизат от земята без да издават и звук
Миризмата на смърт е навсякъде наоколо
А нощите идват и студеният вятър духа
На никого не му пука и никой не знае

Не искам да бъда погребан в гробище за домашни любимци
Не искам да живея живота си отново

Ще последвам Виктор до едно свещено място
Няма мечта, от която да мога да избягам
Кътни и кучешки зъби и пукане на кокали
Духове стенещи между надгробните плочи
Когато нощта е дошла, Луната е светла
Някой плаче и нещо не е наред

Не искам да бъда погребан в гробище за домашни любимци
Не искам да живея живота си отново

О, не

Луната е пълна, въдухът е неподвижен
Внезапно чувствам хлад
Виктор се ухилва зъбато, изгниваща плът
Скелети танцуват, проклинам този ден
И в нощта, когато вълците крещят
Слушай внимателно и ще ме чуеш да викам

Не искам да бъда погребан в гробище за домашни любимци
Не искам да живея живота си отново
О, не